Kies een groep

Johannes Calvijnschool Sliedrecht

Direct regelen

Pedagogisch klimaat


Voor een goede ontwikkeling van de kinderen is het van groot belang dat zij zich veilig en geborgen weten op onze school. We proberen te zorgen voor een uitdagende leeromgeving, waarin onder leiding van de leerkrachten gewerkt wordt aan de ontwikkeling van de zelfstandigheid en het nemen van eigen verantwoordelijkheid. Om bovenstaande zaken werkelijkheid te laten worden, proberen we op school een veilige en ordelijke sfeer te scheppen door te zorgen voor geordende en goed verzorgde lokalen en duidelijke regels binnen en buiten de groep, waar ieder zich aan heeft te houden. Een respectvolle omgang tussen leerlingen en leerkrachten vinden we van groot belang! Dit doen we door lessen te geven over het omgaan met jezelf en de ander en in teamverband bewust aandacht te vragen voor thema’s als pesten, respect en taalgebruik.

Pesten

Pesten is ontoelaatbaar en wordt niet geaccepteerd. We zijn er van overtuigd dat pesten grote gevolgen heeft voor kinderen. Daarom is er een anti-pestprotocol opgesteld. Hierin staat beschreven wat wij onder pesten verstaan en hoe onze aanpak is. We willen graag een veilige school zijn. We geven daarin ook aan wat wij er aan doen om een zo veilig mogelijke school te zijn. Wanneer wij met een pestsituatie geconfronteerd worden, ligt er een plan van aanpak klaar. We nodigen kinderen ook uit om over hun zorgen en moeilijkheden te praten. Aan het begin van een schooljaar ontvangen de oudere leerlingen daar een folder over. Het motto is: “Blijf niet met een geheim lopen. Je zult merken: Praten helpt!”

Ondanks alle inspanningen om een goed pedagogisch klimaat op school te realiseren, zijn er altijd leerlingen die door welke omstandigheden dan ook niet lekker in hun vel zitten op school. Door middel van observaties en (ouder)gesprekken proberen we de onderliggende oorzaken helder te krijgen. Als vervolg op deze observaties geven we extra zorg aan leerlingen die dat hebben.