Kies een groep

Johannes Calvijnschool Sliedrecht

Direct regelen

ANBI-status

De schoolvereniging is met ingang van 1 januari 2014 door de belastingdienst aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Dankzij deze ANBI-status kunnen giften aan de school en de ledencontributie in aanmerking komen voor aftrek bij de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Omdat de school voor de ouderbijdrage tegenprestaties verricht, komt deze niet in aanmerking voor aftrek. 
Uw gift of contributie kunt u overmaken op: NL62 RABO 0399 3298 97.

Naam
Christelijke Gereformeerde Schoolvereniging te Sliedrecht.

Kamer van koophandel
Registratienummer: 40321540

RSIN nummer:
26.88.827

Contactgegevens | Postadres
Johannes Calvijnschool
Scheldelaan 15
3363 CK Sliedrecht

Telefoon
0184 - 412788 

De doelstelling
De Johannes Calvijnschool is een reformatorische basisschool, die vanuit haar christelijke identiteit gestalte geeft aan onderwijs en opvoeding. Dit betekent dat de Bijbel wordt aanvaard als het Woord van God en wordt gehanteerd als de absoluut betrouwbare norm, zoals verwoord in de belijdenisgeschriften [Drie Formulieren van Enigheid], die gebruikt worden in de kerken die staan in de reformatorische traditie. De naam Johannes Calvijnschool wil dan ook uitdrukkelijk en van harte de verbondenheid met de doelstellingen van de Reformatie onderstrepen.

Bestuurlijke organisatie
Om tot een goede werkbare bestuursstructuur te komen, heeft het bestuur de feitelijke uitoefening van het besturen van de schoolorganisatie opgedragen aan de directeur.             Het bestuur onthoudt zich zo van de feitelijke uitoefening van het besturen en richt zich op de uitoefening van het intern toezicht. Het bestuur bestaat voornamelijk uit ouders die zelf kinderen op onze school hebben en onbezoldigd hun kennis en expertise inzetten voor de school.

Schoolleiding
Mw. J. Dooren – Vonk

Mw. N. van den Dool - den Hollander

Dagelijks Bestuur
Drs. B. Kalkman, Voorzitter
Dhr. J. Kok, Secretaris
Dhr. M. Visser MSc, Penningmeester

Algemeen Bestuur
Dhr. J. Gorter
Dhr. P.C. van der Graaf
Mr. D.J. de Haan
Dhr. J.W. Kwakkel
Dhr. A.L. Maas

Dhr. P Alblas RA

Schoolplan
Klik hier voor het schoolplan 2015-2019

Verslag van uitgeoefende activiteiten
Klik hier voor het onderwijskundig jaarverslag van 2018.

Financiële verantwoording
Klik hier voor het financieel jaarverslag 2018.